Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania