Poistenie motorových vozidiel

 

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

PZP sa vzťahuje na:

  • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

PZP kryje do výšky *

  • 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
  • 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

*Výška poistného krytia závisí od výberu jednotlivých modulov v konkrétnych poisťovniach a minimálnych poistných súm schválených zákonom na konkrétny rok.

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá.

Pripoistiť si môžete aj ďalšie dolu uvedené položky

Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla
Úhrada výmeny poškodeného alebo zničeného čelného skla vášho vozidla v dôsledku havárie, vandalizmu, prípadne jeho odcudzenia aj bez odpočítania spoluúčasti.

Pripoistenie finančnej straty
Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia. Pripoistenie sa môže uzavrieť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení.

Pripoistenie náhradného vozidla
V pripoistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Pripoistenie batožiny
Pripoistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle
Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistné pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici, ktoré si môžete vybrať podľa vlastného uváženia a ľubovoľne ich kombinovať.

Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti
Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

Poistenie motorových vozidiel