Poistenie bytového domu

 

Prečo sa poistiť cez našu spoločnosť?

 

1. VYSOKÉ KRYTIE – NOVINKY V POISTENÍ

2. ASISTENČNÉ SLUŽBY ZDARMA

3. NÍZKE A NULOVÉ SPOLUÚČASTI

4. BEZOBHLIADKOVÉ RIEŠENIE ŠKODY

5. NAJNIŽŠIA CENA NA TRHU


1. NOVINKY V POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV

Zodpovednosť z bežného občianskeho života

 • z činnosti v domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, prevádzkou zariadení domácnosti
 • pri rekreačnom športe
 • z držby domácich zvierat

Zodpovednosť predsedu svb

 • škody na bytovom dome, majetku, živote a zdraví vlastníkov BD – do výšky 50 000 Eur

Náklady na náhradné ubytovanie ak sa byt stane neobývaný

Búrlivý vietor

 • rýchlosť vetra viac ako 60 km/h

Motorové vozidlá v garážach bytového domu

 • živelné udalosti,
 • max. limit plnenia: 80% hodoty vozidla, max. 3000 Eur / 1 vozidlo

Detské ihrisko, osvetlenie

 

2. TECHNICKÁ A PRÁVNA ASISTENCIA ZDARMA

 • V prípade žaloby zo zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a NP v bytovom dome – 150 Eur
 • Náklady na znalca pri spornej výške škody spôsobenej zodpovednosťou za škodu vlastníkov bytov a NP – 150 Eur

 

3. SPOLUÚČASTI A LIMITY PLNENIA

 • Všetky riziká + pripoistenia – spoluúčasť 30 Eur
 • Sklo – spoluúčasť 0 Eur
 • Škody na motorových vozidlách – spoluúčasť 10% min.150 Eur
 • Povodeň, záplava a zemetrasenie – neobmedzený limit plnenia!
 • Škody na motorových vozidlách –  15 000 Eur / 1 bytový dom, 3000 Eur / 1 motorové vozidlo
 • Náklady na náhradné ubytovanie – 1000 Eur / 1 byt

 

4. BEZOBHLIADKOVÉ RIEŠENIE POISTNEJ UDALOSTI

Škody do 500 Eur – samoobhliadka

 

5. NAJNIŽŠIA CENA NA TRHU

 

Ceny poistenia bytového domu

 

Základné poistené riziká

Požiar

 • požiar
 • úder blesku
 • výbuch
 • pád lietadla

Víchrica

 • víchrica a krupobitie

Živel 

 • povodeň – zaplavenie miesta poistenia vodou z brehov riek a nádrží
 • záplava – vytvorenie súvislej vodnej plochy prírodnými vplyvmi
 • výbuch sopky
 • zosuv pôdy
 • lavína alebo ťarcha snehu

Voda

 • potrubie vodovodného, klimatizačného, vykurovacieho, solárneho systému
 • sprinklery
 • vnútorné zvody odvádzajúce atmosférické zrážky

Ostatné 

 • náraz vozidla
 • dym
 • rázová vlna
 • pád predmetov – stromy, stožiare

 

Pripoistenia v cene

Sklo

 • sklo + fólia + rám

Stroje a elektronika

 • skrat, prepätie, neodbornosť obsluhy, chybný materiál, chybná konštrukcia
 • počas prevádzky stroja, prestávky v prevádzke, demontáže za účelom čistenia, údržby, následnej spätnej montáže ..

Zodpovednosť za škodu

 • všeobecná zodpovednosť – škody z vlastníctva BD voči 3. osobám
 • krížová zodpovednosť – škody medzi vlastníkmi navzájom z bytu a stavebných súčastí patriacich k bytu (napr. vzájomné vytopenie

Krádež a vandalizmus vrátane sprejerstva

 • s/bez prekonania prekážky
 • relácia polícii

Atmosférické zrážky

 • zatečenie spoločných priestorov a bytov

Spatné vystúpenie vody

 • odpadová voda z verejnej kanalizácie

Voda zo strešných žľabov a vonkajších zvodov

 • poškodenie fasády domu

 Krytie počas vykonávaných stavebných prác

 • rekonštrukčné alebo udržiavacie práce, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie

 Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi

 • vtáky, hlodavce, hmyz

Náklady na uniknuté médium

 • voda unikajúca z média

Vypratávacie náklady

 • náklady na odpratanie sutín a trosiek po poistnej udalosti

Predmety umiestnené zvonku budovy

 • firemné štíty, reklamné tabule, markízy, antény…

Re / demontáž nepoškodených stavebných súčastí

Vyhľadávacie náklady

 • zistenie príčiny vzniku škody

 

V prípade záujmu o poistenie napíšte e-mail na: grellneth@macula.sk

poistenie-bytoveho-domu