Životné poistenie
Poistenie automobilov

Poistenie majetku a nehnuteľností

Poistenie podnikateľov

Cestovné poistenie

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

 

podľa článku 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ MACULA poisťovacie služby s. r. o. , so sídlom Nám. M. Benku 14, 811 07 Bratislava, IČO: 35 978 201 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom informačného systému Klienti.

 

B. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov pre Prevádzkovateľa:

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov a ochrany údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: zodpovednaosoba@macula.sk písomne na adrese: MACULA poisťovacie služby s. r. o. , Nám. M. Benku 14, 811 07 Bratislava.

 

C. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

Na oblasť finančného sprostredkovania sa vzťahuje množstvo ďalších predpisov, ktoré dopĺňajú alebo spresňujú Nariadenie vo vzťahu k osobným údajom. Ide predovšetkým o zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o poisťovníctve“), zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o bankách“), zákon č. 511/2009 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

D. Účel spracúvania osobných údajov :

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom výkonu finančného sprostredkovania pre jednotlivé finančné inštitúcie, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci, a to za účelom identifikácie a autentifikácie klienta, resp. potenciálneho klienta, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu. Za účelom prípravy a uzatvorenia zmluvného vzťahu, plnenia zmluvných povinností voči klientom, za účelom evidencie a riešenia sťažností, reklamácií a servis klientom.

 

F. Zoznam osobných údajov :

 • Základné identifikačné údaje dotknutých osôb
 • Rozšírené informácie o dotknutej osobe a transakčné údaje
 • Údaje nevyhnutné pre dojednanie zmluvy a prípadné plnenie, napr. z poistnej zmluvy
 • Korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou
 • Osobitné kategórie osobných údajov, napr. pre potreby dojednania životného poistenia je nevyhnutné, mať k dispozícii aj údaje o zdravotnom stave klienta
 • Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností finančných inštitúcií voči dotknutej osobe a týmto tretím osobám, napr. poverené osoby na zastupovanie dotknutej osoby, údaje zákonného zástupcu a iné.

 

G. Doplňujúce informácie

 1. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“).
  Jedná sa o:
  –     finančných sprostredkovateľov aktuálny zoznam sa nachádza na webovom sídle www.macula.sk ,
  –     dodávateľ a prevádzkovateľ informačného   systému prevádzkovateľa je obchodná spoločnosť Positive s.r.o.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa39 Zákona č. 18/2018 Z.z. .
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť osobné údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údaj
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.
 5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 6. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
  Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúvané podľa ustanovení osobitného zákona ako aj evidenciu všetkých písomných podkladov uchováva po dobu, ktorú jej ukladá zákon, t.j. 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 8. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:
  –     finančné inštitúcie, s ktorými ma prevádzkovateľ uzatvorenú písomnú zmluvu za účelom finančného sprostredkovania, zoznam týchto finančných inštitúcií je na webovom sídle spoločnosti www.macula.sk ,
  –     iné osoby a orgány iba v prípadoch a v rozsahu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu,
  –     iným subjektom poskytnuté osobné údaje len ak prevádzkovateľovi túto povinnosť ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov (napr. NBS, polícia SR, súdy a podobne).

 

H. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  a) účel spracúvania;
  b) kategórie dotknutých osobných údajov;
  c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  h) existencia aizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú
 2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa pr
 3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 5. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadost Uvedená žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis dotknutej osoby, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka.

 

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie („zabúdanie“)

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
  d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
  f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
  d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
 2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo na prenosnosť

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
  b) ak sa spracúvanie vykonáva aizovanými prostriedkami.
 2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketi
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať aizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 1. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Sprostredkovanie poistenia